Login
In order to get your User name and Password
Register here

White lies | Resources

כיצד מרקדין לפני הכלה?

כיצד מרקדין לפני הכלה?

בית שמאי אומרים:   “כלה כמות שהיא”,

ובית הלל אומרים:   “כלה נאה וחסודה”.

עוד ריקוד

כיצד מרקדין

 האם בית שמאי ובית הלל חולקים לגבי כל מקרה של שקרים לבנים?

 הרחבה של עמדת בית שמאי

 

כתובות דף יז, עמוד א

Avatar

כיצד מרקדין לפני הכלה?

כתובות דף יז, עמוד א

Avatar

החיזיון השקספירי – המלך ליר

שקריה של קורדליה - האוניברסיטה הפתוחה