כנס

מקורות

כיצד מרקדין לפני הכלה? – כתובות דף י, עמוד א

כיצד מרקדין לפני הכלה?

בית שמאי אומרים:   "כלה כמות שהיא",

ובית הלל אומרים:   "כלה נאה וחסודה".

כיצד מרקדין - שטיינזלץ

 האם בית שמאי ובית הלל חולקים לגבי כל מקרה של שקרים לבנים?

 

 להרחבה של עמדת בית שמאי

סוגיות קשורות