להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

נישואין במדינה יהודית ודמוקרטית | מקורות

אין חובה לרישום נישואין – הרמב"ם

רמב"ם הלכות אישות פרק א הלכה א

קודם מתן תורה
היה אדם פוגע אשה בשוק
אם רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו
ותהיה לו לאשה.

כיון שנתנה תורה נצטוו ישראל ,שאם ירצה האיש לישא אשה

יקנה אותה תחלה בפני עדים – ואחר כך תהיה לו לאשה

שנאמר "כי יקח איש אשה ובא אליה" (דברים כ"ב)

מקורות אחרונים באתר

Avatar

אין חובה לרישום נישואין – הרמב"ם

קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה לביתו