להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

שבת סוציאלית מן התורה

ששת ימים תעבֹד ועשית כל מלאכתך;
ויום השביעי שבת לה' אלהיך,

לא-תעשה כל-מלאכה אתה ובנך-ובתך
ועבדך ואמתך ושורך וחמֹ רך וכל-בהמתך וגרך אשר בשעריך,
למען ינוח עבדך ואמתך כמוך;

וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים
ויֹצאך ה' אלהיך משם ביד חזקה ובזרֹ ע נטויה,
על-כן צוך ה' אלהיך לעשות את-יום השבת

דברים, ה', י"ג-ט"ו

סוגיות קשורות

מקורות אחרונים באתר