Login
In order to get your User name and Password
Register here

Resources

שבתון לכל עובד | סיכום סוגיא

סוגיה זו מעלה דרך מקורית למימוש רעיון השבתון שבשמיטה על ידי יצירת יציאה לשבתון לכל העובדים בכל שבע שנים  (בדומה למה שמקובל כיום בעולם האקדמי ובמערכת החינוך).
לשם כך תוקם קרן ייחודית שלגבי מקורות המימון שלה הייתה מחלוקת : יש שטענו שהיא צריכה להיות כמו כל הפרשה סוציאלית , מהמעביד והעובד ובהקלות המס הדומות .
לעומתם ויש שטענו שהפרשה כזו , לעובדים שבקושי מצליחים לגמור את החודש , לא תהיה נסבלת.

עלה רעיון  שזו יכולה להיות גם דרך מענינת  להתמודד עם משבר הפנסיות עקב הארכת תוחלת החיים
– שכן שבתונים אלו יאפשרו הארכת היציאה לפנסיה במספר אותן שנים שהעובד שהה בשבתון .

שאלה נוספת שעלתה הייתה שאלת הפטרונות : האם יש לכפות שבתון זה על העובדים או שהוא יהיה רשות.

Linked Issues

Related Sources