Login
In order to get your User name and Password
Register here

What is Sugia | Resources

כלי סוגיא היחודיים

“סוגיא” פיתחה  פלטפורמה ייחודית עם כלים ייעודיים שנבנו כדי לאפשר שיח זורם, ממוקד ומונחה, המועשר במקורות ומסוגל לעריכה.

הפלטפורמה ממזגת את הרשת החברתית עם המודל הויקיפדי של מאגר סוגיות ערוכות .

sugia

להיכרות עם הכלים היחודיים של סוגיא ראו כאן

Avatar

כלי סוגיא היחודיים

כלי שדרוג ועריכה של הדיון הפורומי לסוגיות