Login
In order to get your User name and Password
Register here

שבתון לכל עובד | סוגיות קרובות

סוגיות קרובות

שנת עצירה והתבוננות

כיצד ניתן לממש בימינו את הזמנת השמיטה לעצירת המירוץ לטובת זמן פנוי לנפש, למשפחה ולקהילה?

Continue